ĐÀO TẠO
Chuyên gia đánh giá trưởng,
Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL
 Chất lượng ISO 9001

ĐÀO TẠO

Chuyên gia đánh giá trưởng,

Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL

 Chất lượng ISO 9001

Đăng ký 0929 613 222

ĐÀO TẠO
Chuyên gia đánh giá trưởng,
Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLMôi trường ISO 14001

ĐÀO TẠO

Chuyên gia đánh giá trưởng,

Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL

Môi trường ISO 14001

Đăng ký 0929 613 222

ĐÀO TẠO
Chuyên gia đánh giá trưởng,
Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL
An toàn thực phẩm ISO 22000

ĐÀO TẠO

Chuyên gia đánh giá trưởng,

Chuyên gia đánh gia, chuyên gia đánh giá nội bộ HTQL

An toàn thực phẩm ISO 22000

Đăng ký 0929 613 222

ĐÀO TẠO
Nhận thức chung, đánh giá nội bộ, quản lý phòng thử nghiệm 
ISO/IEC 17025

ĐÀO TẠO

Nhận thức chung

đánh giá nội bộ

quản lý phòng thử nghiệm

 ISO/IEC 17025

Đăng ký 0929 613 222

ĐÀO TẠO
Lựa chọn, kiểm tra, xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm

ĐÀO TẠO

Lựa chọn, kiểm tra, xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm

Đăng ký 0929 613 222

ĐÀO TẠO
Đánh giá độ không đảm bảo đo lĩnh vực thử nghiệm hóa

ĐÀO TẠO

Đánh giá độ không đảm bảo đo lĩnh vực thử nghiệm hóa

Đăng ký 0929 613 222