Phòng thử nghiệm Cơ

Phòng thử nghiệm Cơ

Đăng ký 0929 613 222

Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử

Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử

Đăng ký 0929 613 222

Tư vấn – Đào tạo – Công nhận năng lực tổ chức giám định theo ISO/IEC 17020

Đăng ký 0929 613 222

Tư vấn – Đào tạo – Công nhận năng lực phòng thử nghiệm Y tế theo ISO 15189

Đăng ký 0929 613 222

Tư vấn – Đào tạo – Công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025

Đăng ký 0929 613 222

Phòng thử nghiệm Hóa

Phòng thử nghiệm Hóa

Đăng ký 0929 613 222

Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng

Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng

Đăng ký 0929 613 222

Phòng thử nghiệm Sinh

Phòng thử nghiệm Sinh

Đăng ký 0929 613 222