Chứng nhận hợp chuẩn bê tông nhẹ, sản phẩm bê tông bọt và bê thông khí không chưng áp phù hợp với TCVN 9029:2017

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn tấm tường nhẹ ba lớp xen kẽ phù hợp với TCVN 12302:2018

Đăng ký 0929 613 222

 

 

Dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm tã (bỉm) trẻ em theo TCVN 10584:2014

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi măng – polyme theo BS EN 14891

Đăng ký 0929 613 222

Chứng Nhận Hợp Quy Dệt May- theo QCVN 01:2017 Bán sản phẩm ra thị trường hợp pháp

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em theo QCVN 03:2009/BKHCN

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn thép

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm bó vỉa bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 10797:2015

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn phụ gia hóa học cho bê tông chảy phù hợp với TCVN 12301:2018:

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn phụ gia cuốn khí cho bê tông phù hợp với TCVN 12300:2018

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tự lèn phù hợp với TCVN 12209:2018

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn gối cống bê tông đúc sẵn phù hợp với TCVN 10799:2015

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn tấm bê tông cốt thép đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường phù hợp với TCVN 10798:2015

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn hỗn hợp bê tông trộn sẵn phù hợp với TCVN 9340:2012

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn cống hộp bê tông cốt thép phù hợp với TCVN 9116:2012

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông cốt thép thoát nước phù hợp với TCVN 9113:2012

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn bê tông nhẹ – sản phẩm bê tông khí chưng áp phù hợp với TCVN 7959:2017

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn cọc bê tông ly tâm ứng lực trước phù hợp với TCVN 7888:2014

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn phù hợp với TCVN 6394:2014

Đăng ký 0929 613 222

 

Chứng nhận hợp chuẩn Tinh bột biến tính phù hợp với TCVN 11471:2016

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn Hạt tiêu phù hợp với TCVN 11454:2016 (ISO 10621:1997)

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn Bột cà ri phù hợp với TCVN 11451:2016 (ISO 2253:1999)

Đăng ký 0929 613 222

Chứng nhận hợp chuẩn Hạt mù tạt phù hợp với 11450:2016 (ISO 1237:1981)

Đăng ký 0929 613 222